تسویه حساب یا تصفیه حساب

با توجه به معنای واژه ها و عبارت های «تصفیه ، تسویه ، مفاصا ، مفاصای حساب و …» در فرهنگ لغت های فارسی و عربی ، به نظر میرسد بهتر است برای «پرداخت بدهی» از عبارت «تصفیه حساب» استفاده ...