6 درصد از تولید ناخالص داخلی در آمریکا توسط بخش اینترنت

اخیرا مطالعاتی در آمریکا با هدف میزان تأثیر بخش اینترنت بر اقتصاد این کشور صورت گرفته است. نتیجه اینکه سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی از سال 2007 دو برابر شده است. بخش اینترنت در سال 2014، 966میلیارد دلار ...